Công Ty V-Talent

Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai , Hà Nội

103 việc làm đang tuyển dụng

Việc làm hấp dẫn

Giới thiệu công ty

Quản lý và tìm kiếm nhân sự cho các công ty , tập đoàn

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao